Monday, August 29, 2016

शुद्धी


मी ओंजळ पसरली आहे
त्वचा लिंग व्यवहार विचार वैगेरे
अशुद्ध झाले तर
मन शुद्धी पावेल का?
आणि त्वचा लिंग व्यवहार विचार वैगेरे
शुद्ध ठेवले जरी
मन शुद्धी पावेल का?
ह्या पवित्र-अपवित्र, शुद्धी-अशुद्धीच्या
व्याख्या ज्याने रचल्या
त्याने नक्कीच अनुभवली असेल
ती अशुद्धी
त्याच्यापाशी जर उरली असेल
थोडी शुद्धी
मी ओंजळ पसरली आहे...!!

- अमेय घरत

1 comment: